Bài đăng

Pediatric Surgery Digest

Pediatric Surgical Diseases

Kỹ năng thuyết trình

Cảnh báo khi dùng thuốc

Quản lý nhà trường tiểu học Việt Nam theo tiếp cận văn hóa tổ chức : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Luận cứ khoa học của chiến lược phát triển đào tạo nghề tỉnh Nghệ An trong giai đoạn công nghiệp hóa-hiện đại hóa : Luận án TS. Giáo dục học: 60 14 05 01