Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền - những quan điểm cơ bản và giá trị kế thừa trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay: Luận án TS Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật 62 38 01 01

Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước và Nghị định thư Madrid: Luận án TS. Luật : 603801

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong điều kiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luận án TS. Luật: 623801

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam: Luận án TS. Luật: 623801

Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013: Luận án TS. Luật: 623801

Gán nhãn ảnh tự động sử dụng kết hợp nhiều nguồn thông tin: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Nghiên cứu thiết kế đầu đọc thẻ công nghệ RFID tần số 125 kHz và ứng dụng trong lĩnh vực Y - Dược: Luận văn ThS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 605201

Nghiên cứu thuật toán cây quyết định sử dụng phân tích ngưỡng kép cho ứng dụng phân loại hành vi của bò: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Nghiên cứu chế tạo tinh thể quang tử một chiều có cấu trúc buồng vi cộng hưởng làm bằng silic xốp ứng dụng làm cảm biến cho các dung môi hữu cơ.: Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano

Nghiên cứu bài toán An toàn thông tin cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nghiên cứu thiết kế đầu đọc thẻ công nghệ RFID tần số 125 kHz và ứng dụng trong lĩnh vực Y - Dược: Luận văn ThS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 605201

Nghiên cứu thiết kế đầu đọc thẻ công nghệ RFID tần số 125 kHz và ứng dụng trong lĩnh vực Y - Dược: Luận văn ThS. Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: 605201

Nghiên cứu thuật toán cây quyết định sử dụng phân tích ngưỡng kép cho ứng dụng phân loại hành vi của bò: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Nghiên cứu chế tạo tinh thể quang tử một chiều có cấu trúc buồng vi cộng hưởng làm bằng silic xốp ứng dụng làm cảm biến cho các dung môi hữu cơ.: Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano

Nghiên cứu bài toán An toàn thông tin cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giáo trình kỹ nghệ phần mềm

Quản lý dự án phần mềm : Kỹ năng và phương pháp tiếp cận hiện đại

Ngôn ngữ lập trình Fortran và ứng dụng trong khí tượng thuỷ văn