Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Cơ sở kĩ thuật điện tử số : giáo trình tinh giản

Sức bền vật liệu và kết cấu

Thực tập chuyên đề : Kỹ thuật điều chế tương tự

Thực tập chuyên đề : Kỹ thuật điều chế xung - số

Bài tập Laser

Pediatric Ophthalmology

Pediatric Surgery Digest

Pediatric Surgical Diseases

Kỹ năng thuyết trình

Cảnh báo khi dùng thuốc

Quản lý nhà trường tiểu học Việt Nam theo tiếp cận văn hóa tổ chức : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Luận cứ khoa học của chiến lược phát triển đào tạo nghề tỉnh Nghệ An trong giai đoạn công nghiệp hóa-hiện đại hóa : Luận án TS. Giáo dục học: 60 14 05 01

Xây dựng quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01

Đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học Việt Nam theo hướng chuẩn hóa : Luận án TS. Giáo dục học : 62 14 05 01

Xử lý số tín hiệu : phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm MATLAB. \n Tập 1

Tranh tụng trong tố tụng dân sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự : 60 38 01 03 Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương

So sánh chế độ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Trung Quốc : Chuyên ngành Luật DS và TTDS : 60 38 01 03

Không lộ- minh không thiền sư thời Lý

Đốt lò hương ấy