Gán nhãn ảnh tự động sử dụng kết hợp nhiều nguồn thông tin: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60117

Nhận xét