Nghiên cứu chế tạo tinh thể quang tử một chiều có cấu trúc buồng vi cộng hưởng làm bằng silic xốp ứng dụng làm cảm biến cho các dung môi hữu cơ.: Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60123

Nhận xét