Những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam: Luận án TS. Luật: 623801


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60640

Nhận xét